16-njy ýanwarda Awstriya Respublikasynyň Wena şäherinde ýurduň iň iri we öňdebaryjy syýahatçylyk sergisi bolan “Ferien-Messe Wien” öz işine başlady. Bu sergi her ýylyň ýanwar aýynda Awstriýanyň paýtagtynda geçirilip, halkara syýahatçylyk pudagynyň häzirki zaman gazananlaryny köpçülige ýetiryär. Bu barada ýurduň daşary syýasat edarasy habar berýär.
Sergä dünýäniň 80 döwletinden gelen syýahatçylyk kärhanalaryň 800-e golaý wekili gatnaşýar. Bu ýyl gatnaşyjylaryň arasynda Türkmenistan hem bar. Döwletimiziň bu sergä gatnaşmagynda we sergini gurnamagynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň we Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky Ilçihanysynyň goldawy uludyr.
Türkmenistanyň sergide görkezilen bannerlary Beýik Ýüpek ýolunyň geçen ugurlary, UNESCO-nyň maddy däl mirasynyň sanawyna girýän taryhy ýadygärlikleri, türkmen halkynyň medeniýeti we däp-dessurlary barada maglumatlar bezedi. Ekspozisiýanyň bir bölegini ýurdumyzyň belli taryhy-medeni we tebigy ýadygärlikleri we paýtagtymyz Aşgabat barada suratlar, seýle-de döwletimiziň häzirki döwürde ýeten sepgitleri we umuman syýahatçylyk pudagynyň ösüşi barada wideo-roliklar görkezildi.
Türkmen wekiliýetiň Awstriýa iş saparynyň dowamynda sergide öz ýerlerini alan Awstriýanyň, Slowakiýanyň, Çeh Respublikasynyň, Polşanyň we başga-da birnäçe döwletleriň syýahatçylyk kärhanalary bilen duşuşyklar geçirildi. Olaryň netijesi hökmünde «Klaus und die Welt Reisebüro», «Off Roadowa» yaly syýahatçylyk kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk boýunça ylalaşyklara gol çekildi we Çeh Respublikasynyň syýahatçylyk ulgamy bilen bolsa türkmen hünärmenlerine hünäri kämilleşdirmek boýunça okuwlary guramaklyk boýunça ylalaşyga gelindi.
Halkara sergi öz işini 2020-nji ýylyň 19-njy ýanwaryna çenli dowam eder.