13-nji ýanwarda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynyň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy, şeýle hem öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň ugurlary bilen baglanyşykly meseleler girizildi.
Iş maslahatynyň barşynda welaýatlaryň häkimleri şu günler ýerlerde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, sebitleriň ilatynyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak, gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleriň depginlerini güýçlendirmek hem-de ekerançylyk meýdanlarynda ýerine ýetirilýän agrotehniki çäreler barada hasabat berdi.
Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, etraplaryň häkimlerinden talaby güýçlendirmek, olaryň daýhan birleşiklerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy üçin şahsy jogapkärçiligini ýokarlandyrmak hem-de ekinlere edilýän ideg işleri bilen tanyşmagyny, Oba milli maksatnamasy boýunça gurulýan desgalardaky işleriň ýagdaýyny seljermeklerini ýola goýmak babatda birnäçe görkezmeleri berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi.
Maslahatyň barşynda Gurbanguly Berdimuhamedow «Welaýatlar boýunça 2020-nji ýylda oba hojalyk ekinlerini ýerleşdirmek hem-de önümleri öndürmek hakyndaky», «Türkmenistanda 2020-nji ýylda gowaçanyň ýokary hasylyny ýetişdirmek hakyndaky» Kararlara hem-de «2020-nji ýylda welaýatlar we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçberlerini tassyklamak hakyndaky» Buýruga gol çekdi.
Aşgabat şäheriniň häkimi paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şäheriň ähli çäklerinde arassaçylygy we abadançylygy üpjün etmek boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.