21-nji dekabrda Türkmenistanyň ilkinji Prezidenti S.A.Nyýazow hatyralanyp, onuň paýtagtyň “Garaşsyzlygyň 10 ýyllygy” seýilgähinde ýerleşýän heýkeline ter gül desseleri goýuldy. Ýatlama çäresine gatnaşmak üçin ir säher bilen bu ýere Mejlisiň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, il sylagly ýaşulular,  ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarydyr talyplary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işgärleri, şeýle-de paýtagtyň köpsanly ýaşaýjylarydyr myhmanlary ýygnandy. Olar gül desselerini goýup, ýurduň Garaşsyzlygyny hem hemişelik Bitaraplygyny gazanmakda we berkitmekde uly işleri bitiren ilkinji Prezidentiň heýkeliniň öňünde tagzym etdiler.

          Häzirki wagtda Türkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda pederlerden miras galan asylly ýol-ýörelgeler bilen ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly gadam goýýar. Türkmen halky ata-babalardan bäri nesilden-nesle geçip, dowam edip gelýän ynsanperwerlik, ulyny sylamak, öten-geçenleri hatyralamak ýaly ajaýyp däp-dessurlaryna uly sarpa goýýar hem-de olary yzygiderli berjaý edýär. Ýurduň ilkinji Prezidentini hatyralamak çäresine türkmenistanlylaryň köp sanlysynyň gatnaşmagy hem munuň nobatdaky subutnamasy boldy.

          Az wagtdan ýadygärligiň töweregi ter gül çemenlerine beslendi. Munuň özi ynsanperwer, adyl syýasaty ýöredýän hormatly Prezidentiň parasatly ýolbaşçylygynda agzybir milletiň hakydalarda baky orun alan türkmeniň görnükli ogullarynyň birine goýýan hormatynyň örän uludygyny ýene bir ýola äşgär etdi.