11-nji dekabrda DIM-niň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň BMG-niň Adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili Rişard Komend bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň barşynda Türkmenistan bilen BMG-niň Adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy ara alnyp maslahatlaşyldy. Häzirki wagtda bilelikdäki işiň çäklerinde Türkmenistanyň gatnaşyjysy bolup duran, adam hukuklary ulgamyndaky halkara guramalary bilen BMG-niň Milli hasabatlar Komitetiniň adam hukuklary baradaky konwensiýasynyň häzirki ýagdaýyny taýýarlamak we hödürlemek boýunça taýýarlyk işleri durmuşa geçirilýär.

Häzirki wagtda jynsy kemsidilmäni aradan aýyrmak boýunça Komitetiň tertipnamasyna laýyklykda onda hödürleniljek, jynsy kemsidilmäniň ähli görnüşlerini aradan aýyrmak boýunça Halkara konwensiýasynyň ýerine ýetirilişi baradaky Milli hasabatyň taýýarlygy tamamlandy.

2019-njy ýylyň 27-28-nji awgustynda Türkmenistanyň adam hukulary we halkara ynsanpewer hukuklarynyň öňündäki halkara borçlaryny ýerine ýetirişini üpjün etmekde pudagara komissiýanyň Iş toparynyň agzalary üçin BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýardam bermeginde agzalan hasabatyň taýýarlanşy barada okuw maslahaty geçirildi.

Duşuşygyň çäklerinde BMG-niň Adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili adam hukuklary ulgamynda güýji hem-de bilimi artdyrmak boýunça ýokary okuwlar hem-de öwrediji dersleriň, magistr okuwlarynyň döwlet gullukçylary üçin meýilnamalarynyň düzülişi babatda bar bolan tejribe barada habar berdi. Şeýle hem milli hyzmatdaşlar bilen hem-de 2020-nji ýyldaky boljak mümkinçilikleriň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşygyň ahyrynda halkara guramalarynyň çäklerinde we Türkmenistanyň Adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirligi bilen adam hukuklary ulgamyndaky bilelikdäki taslamalarynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.