5-nji dekabrda Gökdepe etrabynda döwrebap ýyladyşhananyň açylyş dabarasy boldy, ol «Üzümçilik» daýhan birleşiginiň çäginde guruldy.

«Rysgal ojagy» hojalyk jemgyýeti tarapyndan gurlan täze ýyladyşhana dört bölümden ybarat ýyladyşhananyň umumy meýdany 30 gektara deňdir. 10 gektar meýdanda eýýäm pomidor şitilleriniň 212 müňden gowragy oturdyldy.

Bu ýerde esasan tiz ýetişýän, ýokary hasyllylygy we tagamy bilen tapawutlanýan dünýä belli pomidorlaryň görnüşleri ösdürilip ýetişdiriler. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň talaplaryna laýyklykda her ýyl ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa, içeri hem-de daşary bazarda uly islege eýe bolan pomidoryň 2800 — 3000 tonnasyny almak göz öňünde tutulýar.

Ýyladyşhana Gollandiýadan, Ispaniýadan, Daniýadan, Türkiýeden satyn alnan döwrebap tehnologik enjamlar bilen üpjün edildi. Olar şitilhanada kesgitlenen temperatura we ýagtylyk düzgünini, howanyň çyglylygyny awtomatik usulda saklamaga hem-de gözegçilik etmäge, topragy gurplandyrýan maddalar bilen baýlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Şunda oba hojalyk ekinlerini tozanlandyrmak üçin arylar ulanylar, bu bolsa ekologiýa nukdaýnazaryndan örän wajypdyr.

Ýyladyşhananyň gurluşygynda ýokary ýylylyk saklaýjy serişdeler ulanyldy. Şeýle hem bu ýerde sowadyjy enjamlar bolup, olar gök önümleri terligine saklamaga ýardam edýär.

Bu kärhananyň işgärleriniň agramly bölegini ýaşlar düzýär. Häzir bu ýerde ýaş hünärmenleriň 120-ä golaýy iki iş çalşygynda zähmet çekýärler. Olaryň netijeli işlemegi üçin zerur şertler döredildi. Naharhana, dynç almak üçin otaglar göz öňünde tutuldy.

Şeýle hem bu ýerde ýene-de bir ýyladyşhananyň düýbüni tutmak dabarasy boldy.