Ýewropa Bileleşiginiň institutlarynyň täze hökümeti öz işine başlady. Germaniýanyň öňki goranmak ministri Ursula fon der Lýaýen resmi taýdan Ýewrokomissiýanyň başlygy wezipesine girişdi. Belgiýanyň öňki premýer ministri Şarl Mişel Ýewropa geňeşiniň başlygy hökmünde işläp başlady.

Ýewrokomissiýanyň ilkinji nobatdaky wezipesi — «Täze ýaşyl şertnamany» işläp düzmek. Bu resminama ÝB ýurtlarynyň ählisiniň liderleriniň gol çekmegi meýilleşdirilýär. Bu şertnama howanyň üýtgemegine garşy göreşmeklige uly möçberde pul serişdeleriniň bölünip berilmegini göz öňünde tutýar.

Ursula fon der Lýaýen bilen Şarl Mişeliň öz wezipelerine girişmegi bilen, Ýewropa parlamentine saýlawlar döwründe başlanan ÝB-de hökümeti çalyşmak prosesi resmi ýagdaýda tamamlandy.