Paýtagtymyzda geçirilen Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň 15-nji mejlisinde Türkmenistanyň dürli ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň wekilleri Özbegistandan bolan hyzmatdaşlary bilen bilelikde ikitaraplaýyn gatnaşyklary has-da ösdürmegiň anyk çärelerini bellediler.

Hususan-da, telekeçilik ulgamynda işewür gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Söwda-senagat edaralarynyň arasynda 2020-nji ýylyň birinji ýarymynda Türkmen-özbek işewürler geňeşini geçirmek hakynda ylalaşyk gazanyldy.

«Türkmengaz» döwlet konserni bilen «Uztreýd» paýdarlar jemgyýetiniň arasynda Türkmenistanyň nebitgaz pudagy üçin «ISUZU» kysymly awtobuslary ibermek boýunça ylalaşyk gazanyldy. Özbegistanda öndürilen beýleki kysymly awtotehnikalary hem Türkmenistana ibermäge hemme mümkinçilikleriň bardygy bellenildi.

Öz nobatynda, türkmen tarapynyň wekilleri özbek hyzmatdaşlaryna, olaryň ýurduna «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň karbamid, kükürt kislotasy, bişofit hem-de himiýa senagatynyň beýleki önümlerini ibermegiň mümkinçilikleri barada habar berdiler.

Mejlisiň dowamynda iki döwleti birleşdirýän ulag geçelgeleriniň, hususan-da, Amyderýanyň üstünden geçýän awtomobil we demir ýol köprüsiniň strategik ähmiýetine aýratyn üns çekildi. Bilelikdäki iri düzümleýin, şol sanda täze ulag-üstaşyr geçelgelerini gurmak taslamalaryny durmuşa geçirmegiň möhümdigi nygtaldy.