27-28-nji noýabrda Aşgabatda geçiriljek telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2019» atly ХII halkara sergisine ýerli we daşary ýurtlaryň 90-dan gowrak kompaniýalarynyň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu barada wise-premýer B.Öwezow hökümet mejlisinde habar berdi.
Sergide Telekommunikasiýa, telemetriýa, ölçeg enjamlary, wideokonferens aragatnaşyk ulgamlary, audio we wideoýazgy enjamlary, kabel önümleri, aragatnaşyk ulgamyndaky hyzmat operatorlary, ýörite tehnikalar, logistika we beýleki bölümlerde iň täze işläp taýýarlamalar görkeziler.
Ylmy maslahatda tejribeli hünärmenler, pudaklaýyn aragatnaşyk, kommunikasiýa ulgamlarynyň, ulag pudagynyň ýolbaşçylary öz teklipleri bilen çykyş ederler. Foruma gatnaşyjylar diňe bir aragatnaşyk toplumynyň wajyp ugurlarynyň häzirki ýagdaýy we geljekki ösüş ugurlary barada maglumat almak bilen çäklenmän, eýsem, özara gatnaşyklaryň möhüm ugurlary boýunça pikir alyşmaga, tejribe alyşmaga, hyzmatdaşlygyň hem-de maýa goýumlaryň görnüşlerini kesgitlemäge mümkinçilik alarlar.
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow halkara serginiň ýurdumyzyň maglumat tehnologiýalary we telekommunikasiýa senagatynda ýeten derejelerini, pudagyň ösüş meýillerini we geljekki ugurlaryny açyp görkezmekde, Türkmenistanyň öňdebaryjy tehnologiýalara eýe bolan daşary ýurt kompaniýalary bilen özara peýdaly hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmekde möhüm ähmiýetiniň bardygyny aýtdy. Döwlet Baştutany forumyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini belläp, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.