«Telekeçilik işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslary — hususy telekeçileri döwlet tarapyndan bellige almagyň tertibini Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklamak göz öňünde tutulýar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradow milli ykdysadyýetimiziň döwlete dahylly bolmadyk pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen amala aşyrylýan çäreler barada hasabatynyň çäklerinde belledi.
Wise-premýeriň belleýşi ýaly, Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan degişli resminamanyň taslamasy taýýarlanyldy. Kadalaşdyryjy nama telekeçilik işini tertipleşdirmäge, salgyt-hukuk gatnaşyklaryny kämilleşdirmäge gönükdirilendir we milli kanunçylygyň talaplaryna doly laýyk gelýär.
Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde ýurdumyzda ykdysady özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylýandygyny belledi. Onuň esasy wezipesi bazar gatnaşyklaryny kemala getirmekden we ony giňeltmekden ybaratdyr.
Döwlet tarapyndan berilýän goldaw netijesinde hususy pudagyň wekilleri dürli pudaklarda giň gerimli işleri alyp barýarlar, gurluşyk, söwda we jemgyýetçilik iýmiti, oba hojalygy, senagat, bilim, syýahatçylyk pudaklarynda, mahabat gullugynda we neşir işlerinde ýaýbaňlandyrylan maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýarlar.
Döwlet Baştutany kiçi we orta telekeçiligi höweslendirmek boýunça amala aşyrylýan çäreleriň täzeçil durmuş ösüşine geçilmegine, şol sanda erkin telekeçilik we bäsdeşlik üçin zerur şertleriň döredilmegine gönükdirilendigini belledi. Umuman, Prezident hödürlenen resminamanyň taslamasyny degişli düzümler bilen ylalaşmagyň zerurdygyny aýdyp, bu babatda wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.