27-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Türkmenistanyň paýtagtyna resmi sapar bilen gelen Malaýziýanyň Premýer-ministri Mahathir Mohamadyň arasynda ýokary derejedäki duşuşyklar geçirildi.
Gepleşikler ikitaraplaýyn gyzyklanma bildirýän ikitaraplaýyn, sebitleýin we halkara meseleleriň giň toplumyny öz içine aldy. Ýokary derejedäki ýakyn gatnaşyklary saklamaga, ähli pudaklardaky hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga bolan umumy islegi tassyklap, taraplar Türkmenistan bilen Malaýziýanyň syýasy, ykdysady, söwda, energetika, tehnologiýalar, logistika, senagat, bilim, syýahatçylyk ulgamlardaky hem-de medeni-ynsanperwer ulgamdaky gatnaşyklaryna aýratyn üns çekdiler.
Soňra gepleşikler “Ak altyn” otagynda giňeldilen düzümde – iki ýurduň resmi wekiliýetiniň agzalarynyň gatnaşmagynda dowam etdirildi. Dostlukly we işjeň gepleşikleriň barşynda, türkmen-malaý gatnaşyklar barada pikir alşyp, taraplar hyzmatdaşlygyň geljegine üns berdiler. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa ýyly we mähirli kabul edendigi üçin tüýs ýürekden minnetdarlygyny bildirip, ýokary derejeli myhman Türkmenistana resmi sapar bilen gelmek hem-de türkmen Lideri bilen duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin örän minnetdardygyny belledi.
Gepleşikleriň ahyrynda “Mermer” otagynda giňişleýin düzümde iki döwletiň liderleri ikitaraplaýyn resminamalaryň toplumyny kabul etdiler. Soňra Türkmenistanyň Prezidenti we Malaýziýanyň Premýer-ministri köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler.
Şeýle hem “Oguzkent” myhmanhanasynyň Banket zalynda Malaýziýanyň Premýer-ministriniň hormatyna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan resmi günortanlyk nahary berildi. Onuň dowamynda Türkmenistanyň medeniýet we sungat ussatlary çykyş etdiler.