KHDR-iň paýtagty Phenýanda ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda agyr atletika boýunça Aziýa çempionaty geçilýär. Ol dünýäniň 16 ýurdundan türgenleri ýygnap, olaryň hatarynda pälwanlaryň sekizisi Türkmenistana wekilçilik edýärler, olar milli ýygyndy toparyň sylaglarynyň üstüni bürünç medallaryň dördüsi bilen ýetirdiler.

Ýetginjekleriň arasynda geçirilen ýaryşlarda «Olimp» sport orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Bektimur Reýimow tapawutlandy. Ol 67 kilogram agram derejesinde çykyş etmegiň iki görnüşi boýunça 261 kilogram agramlygy galdyrmagy başardy hem-de 4-nji orny eýeledi. Şunda ştangany birbada galdyrmakda 121 kg (bürünç medal), itekläp galdyrmakda 140 kg (bu görnüşde 4-nji orun) boldy.

Türkmen türgenleriniň ýene-de biri — Şageldi Baýramgeldiýew 81 kilogram agram derejesinde hormat münberiniň üçünji basgançagyna çykmagy başardy. Ştanga galdyrmagyň iki görnüşinde onuň gazanan netijesi 280 kg deň boldy, şunda «Olimp» sport orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy ştangany birbada galdyrmakda (123 kg) we itekläp galdyrmakda 157 kg netije bilen dördünji orny eýeledi.

81 kilogram agram derejesinde çykyş eden ýaşlaryň arasynda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň dördünji ýyl talyby Rüstem Annaberdiýew ştangany birbada galdyrmakda (146 kg) bürünç medalyň eýesi boldy hem-de itekläp galdyrmakda (168 kg) bäşinji orny eýeledi. Onuň çykyşlaryň iki görnüşinde gazanan netijesi 314 kilograma deň boldy we ol umumy bäşinji orna mynasyp boldy.

Biziň türgenlerimiziň täze üstünlikleri bilen türkmenistanlylaryň Tokioda geçiriljek Olimpiýa oýunlary bilen baglylykda şatlygy we umytlary artýar. Şol olimpiadada milli ýygyndy toparymyzyň düzüminde agyr atletikaçylar hem çykyş ederler. Ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda agyr atletika boýunça Aziýa çempionaty dowam edýär.