Geçip gitdim bireýýäm

 • Men bireýýäm geçip gitdim deňinden,
 • Meni güýmäp, wagty utýan pişeleň.
 • Zähmet çekýän. Ýadamaryn zähmetden.
 • Ynsan –ynsan bolýar diňe iş bilen.
 • Ömürlerem ak-garadan işilen,
 •  Alaja-da çalym edýär käýarym.
 • Ömrüm –peşgeşidir Beýik Taňrynyň,
 • Menem indi ol peşgeşi aýaryn.
 • Egläp bilmez özgäň guran tilsimi,
 • Manysy ýok ýolda duşjak duzagyň.
 • Meň olara güýmenere wagtym ýok,
 • Gitjek, ak ertire elim uzadyp…
 • Gün geçdikçe ýollar barýar uzalyp.
 • Geçip gitdim biweçligiň deňinden.
 • Wagty utýan gerekmejek pişeler,
 • Hany, indi sowlaweriň öňümden…