Aýşirin Döwletowa, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň 41-nji orta mekdebiniň 11 “B” synp okuwçysy

Beýik maksat ýüreginde joş urýan,
Röwşen gelejegni bilimden gurýan,
Eziz Watanyny jan-tenden söýýän,
Arkadagly ýurduň nesilleri biz!

Her işe yhlasly, haýra şärikdeş,
Gursagynda söýgüsi kän, janypkeş,
Pespäl, giň göwünli, topragna meňzeş,
Berkarar döwletiň nesilleri biz!

Binýadyny goýup beýik tutumlaň,
Ak säherin aýdym bilen atarýan,
At-owazy jahan içre tutylýan,
Gül açan eýýamyň nesilleri biz!