TDU talyby:
Gurbanmyrat Saryýew
 • Sensiz günler sapagyndan tänenok,
 • Ahwalyma çynyň bilen äňeňok,
 • Ýanyňda näme bar, ýene näme ýok?!
 • Diýmegiň gerek.

 

 • Yşk ýüregme göýä ot bolup daman,
 • Üýtgedesim gelýär günleri ýaman,
 • Derdimi egniňe alyp bir zaman,
 • Çekmegiň gerek.

 

 • Seýigi ýetmeýär bu ynjyk göwnüň,
 • Ak daňlara umyt-ynamym döwnük,
 • Söýgüden bogazyň dolanda, düwnüp
 • Görmegiň gerek.

 

 • Ykbal bir baglaýar bir kişä ynam,
 • Ýürek duýgularda ejizlär, ynan,
 • Men ýöne bir ýere aglamok, onam
 • Bilmegiň gerek.

 

 • Derdiňe dertdeşdir gözüňden aňan,
 • Aýt haýsy dünýäkä, ikimiz daňan,
 • Göwün bi, käteler ýalanjykdanam,
 • Söýmegiň gerek.

 

 • Men diýseler, oňýansyňam tisginmän,
 • Seret maňa tarap, ýeter seslenme,
 • Gaharyma näler diýsemem: «Gelme!»,
 • Gelmegiň gerek.