5-nji oktýabrda Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň nobatdaky ýedinjiň maslahaty boldy. Gün tertibine laýyklykda, «Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hakynda» (rejelenen görnüşi) Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy deputatlaryň garamagyna hödürlenildi.

Deputatlar «Türkmenistanyň Raýat kodeksine üýtgetmeler girizmek hakynda», «Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda», «Türkmenistanda adwokatura we adwokatlyk işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girizmek hakynda», «Erkin ykdysady zolaklar hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda», «Eýeçilik hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizmek hakynda», «Söwda işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda», «Alkogolyň zyýanly täsiriniň öňüni almak hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda», «Bedenterbiýe we sport hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda», «Syýahatçylyk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda», «Medeniýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar girizmek hakynda», «Ýer hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girizmek hakynda», «Migrasiýa hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda», «Migrasiýa gullugy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda» kanunlaryň taslamalaryny hem ara alyp maslahatlaşdylar.

Maslahatyň barşynda deputatlar Türkmenistanyň birnäçe kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Kanunlaryň taslamalaryny-da ara alyp maslahatlaşdylar.

Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň nobatdaky ýedinji maslahatynda garalmaga hödürlenen kanunlaryň taslamalary biragyzdan makullanyldy we goldanyldy. Deputatlar öz çykyşlarynda milli Liderimiziň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisinde öňe süren iki palataly kanun çykaryjy edarany döretmek hakyndaky başlangyjynyň hem möhümdigini we uly ähmiýete eýedigini bellediler, bu başlangyç umumymilli foruma gatnaşyjylaryň biragyzdan goldawyna eýe boldy.