Oktýabr aýynda paýtagtymyz Aşgabatda sport ýaryşlary giňden ýaýbaňlandyrylar. Bu ýaryşlaryň meýilnamasyny Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi resmi saýtynda (www.msy.gov.tm) getirýär.

4-nji oktýabr. «Türkmenistan ― ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI Uniwersiadanyň çäklerinde ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda ýeňil atletika boýunça ýaryş geçiriler.
7-9-njy oktýabr. «Türkmenistan ― ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI Spartakiadanyň çäklerinde orta mekdepleriň okuwçylarynyň arasyndakiçi futbol boýunça ýaryş guralar. Ýaryş Aşgabat şäheriniň 17-nji orta mekdebinde sagat 16.00-da başlanýar.
7-15-nji oktýabr. «Türkmenistan ― ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI Uniwersiadanyň çäklerinde ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda woleýbol boýunça (gyzlar) ýaryş geçiriler. Ýaryş Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda hem-de Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda guralar.
10-15-nji oktýabr. Ýeňil atletikaboýunça Türkmenistanyň kubogyny almak ugrunda bäsleşiler.
12-20-nji oktýabr. Futzal boýunçaTürkmenistanyň birinjiligi geçiriler.
14-23-nji oktýabr. «Türkmenistan ― ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly Uniwersiadanyň çäklerindewoleýbol boýunça (gyzlar) ýaryş guralar. Ýaryş Gurluşyk orta hünär okuw mekdebinde we A. Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebinde geçirilýär.
16-17-nji oktýabr. «Türkmenistan ― ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI Spartakiadanyň çäklerindewoleýbol boýunça (oglanlar, gyzlar)ýaryş geçiriler. Ýaryş Aşgabat şäheriniň 89-njy orta mekdebinde guralýar.
17-18-nji oktýabr. «Türkmenistan ― ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI Uniwersiadanyň çäklerinde ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda woleýbol boýunça (gyzlar)ýaryş guralar. Ýaryş Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda we Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda geçirilýär.
18-nji oktýabr. «Türkmenistan ― ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI Spartakiadanyň çäklerinde orta mekdepleriň okuwçylarynyň arasyndabadminton boýunça (oglanlar, gyzlar)ýaryş guralar. Ýaryş Aşgabat şäheriniň 24-nji orta mekdebinde geçirilýär.
20-28-nji oktýabr. «Türkmenistan rowaçlygyň ýurdy» ady bilen futzalboýunça ýaryş geçiriler.
21-29-njy oktýabr. 2004-2006-njy ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasyndafutbol boýunça Türkmenistanyň birinjiligi geçiriler.
21-29-njy oktýabr. «Türkmenistan ― ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI Uniwersiadanyň çäklerinde ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda woleýbol boýunça (oglanlar)ýaryş guralar. Ýaryş Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň sport desgalarynda geçirilýär.
21-30-njy oktýabr. Küşt boýunça Türkmenistanyň birinjiligi geçiriler.
23-24-nji oktýabr. «Türkmenistan ― ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI Spartakiadanyň çäklerinde orta mekdepleriň okuwçylarynyň arasyndawoleýbol boýunça (oglanlar) ýaryş geçiriler.
23-27-nji oktýabr. Badminton boýunça Türkmenistanyň birinjiligi guralar. Ýaryş Aşgabat şäheriniň 89-njy orta mekdebinde geçirilýär.
Şeýle hem oktýabr aýynyň dowamyndagylyçlaşmak hem-de ýaý atmakboýunça Türkmenistanyň kubogyny almak ugrunda ýaryşlar geçiriler.