2019-njy ýylyň 15-16-njy oktýabrynda Aşgabatda «Türkmenistanyň senagat pudagyny ösdürmegiň esasy ugurlary» atly halkara sergi-maslahaty geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň resmi saýty forumy gurnaýjy — ýurdumyzyň Senagat we kommunikasiýa ministrligine salgylanyp habar berýär.
Forum Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň ýardam bermeginde geçiriler we dokma, himiýa senagatyna, gurluşyk materiallarynyň önümçiligine, telekommunikasiýa, ulag we logistika bagyşlanar.
Bu çäre tejribe alyşmaga, täze ideýalary we gazanylanlary öwrenmäge, şeýle hem Türkmenistana iň täze innowasion çözgütleri çekmegä mümkinçilik berer, diýlip habarda bellenilýär.
Eksponentler işewürlik we anyk şertnamalarda we taslamalarda durmuşa geçiriljek berk işewür gatnaşyklary ýola goýmak üçin gazananlaryny görkezerler.
British Petroleum (BP) kompaniýasynyň hasaplamalaryna görä, Türkmenistan tebigy gaz ätiýaçlyklary boýunça dünýäde dördünji ýerde durýar we «mawy ýangyjyny» Russiýa we Hytaýa eksport edýär.
Häzirki wagtda Türkmenistan ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmaga ugur aldy, nebit-gazhimiýa senagaty, gurluşyk materiallaryny öndürmek boýunça senagat, eksporta niýetlenilen dokma we beýleki taýýar önümleri senagaty işjeň ösdürilýär.