Halk Maslahatynyň mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti zähmetde tapawutlanan raýatlarymyzy döwlet sylaglary bilen sylaglamak hem-de olara hormatly atlary dakmak hakyndaky degişli resminamalara gol çekdi.
Gol çekilen resminamalara laýyklykda, ýokary şahsy hyzmatlaryny ykrar etmek bilen, halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmaga we ösdürmäge, şeýle hem Bitarap döwletimiziň daşary syýasat ugruny durmuşa geçirmäge goşan uly goşandyny we köp ýyllyk diplomatik gullugyny göz öňünde tutup hem-de minnetdarlygyň we hormat goýmagyň nyşany hökmünde, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky Hemişelik wekili Aksoltan Ataýewany ýurdumyzyň iň ýokary döwlet sylagy bilen sylaglamak, oňa — Türkmenistanyň Gahrymany diýen belent ady dakmak bellenildi.
Şeýle hem ýokary döwlet sylagyna Türkmenistanyň şöhratly ogly, Russiýanyň kosmonawty Oleg Kononenko mynasyp boldy. Ol Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany diýen belent ada hem-de köpsanly ordenlere we sylaglara mynasyp boldy.
Uçarman kosmonawt Oleg Kononenkonyň älem giňişligine tarap ýoly türkmen topragyndan, ýagny Türkmenabat şäherinden başlandy. Ol bu ýerde önüp-ösdi hem-de zähmet we sport bilen meşgullandy. Biz ildeşimiz Oleg Kononenkonyň älem giňişligini özleşdirmek ýaly şeýle möhüm ugurda gazanýan örän guwandyryjy üstünliklerini uly gyzyklanma bilen synlaýarys diýip, döwlet Baştutany belledi. Türkmenistanlylar älem giňişligine dört gezek uçup, açyk äleme bäş gezek çykan meşhur ildeşiniň üstünliklerine tüýs ýürekden buýsanýarlar.
Häzirki wagtda Oleg Kononenkonyň döwürdeş kosmonawtlarynyň arasynda Halkara kosmos stansiýasynda iň köp wagtlap bolandygyny bellemek ýakymlydyr. Şu kosmos stansiýasynda dört gezek uçuşynyň dowamynda ol ýeriň orbitasynda 737 günläp boldy.
Häzire çenli şeýle netije gazanan başga hiç kim ýok. Şoňa görä-de, älem giňişligini parahatçylykly maksatlar bilen özleşdirmekde görkezen şahsy gahrymançylygy, ýokary hünär ussatlygy we gazanan üstünlikleri, şeýle hem ýurduň we jemgyýetiň öňünde bitiren görnükli hyzmatlary üçin Oleg Kononenkony hem iň ýokary döwlet sylagy bilen sylaglamak — oňa Türkmenistanyň Gahrymany diýen belent ady dakmak barada karara gelendigimizi yglan etmek meniň üçin iň ýokary hyzmatdyr diýip, Türkmenistanyň Prezidenti belledi.